انواع بلیطconcert Plan

کنسرت

کنسرت نوع بلیط شرح بلیط قیمت واحد قیمت ظرفیت کل ظرفیت خالی
کنسرت استاد معین VIP V 160 US D 694 57
کنسرت استاد معین ECONOMY E 80 US D 880 0
کنسرت استاد معین BALCONY B 40 US D 677 0
کنسرت استاد معین VVIP X 300 US D 50 0