از تاریخ 2 سپتامبر برابر با 11 شهریور فروش در گیشه سالن فلارمونیا شروع شده است.